SYI’AH: BAGAIMANA IANYA BERMULA

Syi’ah menurut etimologi bahasa arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. 

Adapun menurut terminologi syariat, Syi’ah bermakna mereka yang naik saksi bahawa Ali bin Abu Talib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk menjadi khalifah kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah saw([1]) .

Secara hakikatnya, istilah Imamah merupakan worldview (pandangan dan pegangan hidup umum) bagi Syi’ah. Dan sebagai kelanjutan dari ideologi ini, maka khalifah-khalifah pertama, kedua, dan ketiga iaitu Abu Bakar, Umar, dan Usman adalah Khalifah yang tidak sah, pengkhianat, perampas yang berdosa, kerana mengambil jawatan dan pangkat khalifah tanpa kebenaran dari Ali. Namun, seperti yang kita ketahui… ini adalah tidak benar.

.


Oleh kerana itu Syi’ah telah mencaci maki para sahabat Rasulullah saw. Sehingga Abu Bakar dan Umar diibaratkan seperti Fir’aun dan Hamman, bahkan mereka mengkafirkan dan melaknat para sahabat dalam berdoa. 

Di antara doa yang mereka agungkan adalah doa untuk melaknat Abu Bakar dan Umar serta kedua puteri mereka Aisyah dan Hafsah. Doa agung tersebut dikenali dengan doa(صَنَمَيْ قُرَيْشٍ) yang ertinya dua berhala kaum Quraisy([2]) 

Yang   mereka maksudkan dengan dua berhala kaum Quraisy adalah Abu Bakar dan Umar. Dan anehnya mereka mendakwahkan bahawa doa ini adalah doa yang dibaca oleh Ali dalam qunutnya. Akan tetapi tentunya ini adalah sebuah kedustaan dan kebohongan kerana tidak diriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ali.

Imam Ali memiliki lapan isteri setelah meninggalnya Fatimah al-Zahra, dan memiliki 36 orang anak (18 laki dan 18 Perempuan). Dua anak laki-lakinya yang terkenal Hasan dan Husain lahir dari anak Nabi Muhammad saw (iaitu Fatimah).

.

Keturunan Ali melalui Fatimah dikenal dengan Syarif atau Sayyid, yang merupakan gelar kehormatan dalam Bahasa Arab. 

Syarif bererti bangsawan dan Sayyid bererti tuan. Sebagai keturunan langsung dari Muhammad, mereka dihormati oleh Sunni dan Syiah.

.

 

Anak laki-laki Anak perempuan
Hasan Zainab al-Kubra
Husain Zainab al-Sughra
Muhammad bin Hanafiah Ummu Kaltum
Abbas al-Akbar (dijuluki Abu Fadl) Ramlah al-Kubra
Abdullah al-Akbar Ramlah al-Sughra
Ja’far al-Akbar Nafisah
Utsman al-Akbar Ruqaiyah al-Sughra
Muhammad al-Ashghar Ruqaiyah al-Kubra
Abdullah al-Ashghar Maimunah
Abdullah (yang dijuluki Abu Ali) Zainab al-Sughra
Aun Ummu Hani
Yahya Fathimah al-Sughra
Muhammad al-Ausath Umamah
Utsman al-Ashghar Khadijah al-Sughra
Abbas al-Ashghar Ummu al-Hasan
Ja’far al-Ashghar Ummu Salamah
Umar al-Ashghar Hamamah
Umar al-Akbar Ummu Kiram

 

.

Dalam lintas sejarah semasa khalifah Abu Bakar (11-13 H), begitu juga pada zaman Khalifah Usman (13-23 H) gerakan dan pemahaman Syiah tidaklah begitu menonjol. Ini kerana zaman itu adalah zaman yang paling dekat dengan zaman Rasulullah saw. 

Orang-orangnya adalah sahabat-sahabat Nabi terdekat yang berilmu dan tidak mudah dipengaruhi oleh pemahaman sesat. 

.

Para sahabat terkemuka dan majoriti umat Islam pada masa itu tidak menerima fahaman Syi’ah ini. Apalagi fahaman yang akan menentang Abu Bakar dan Umar. Mereka berpendapat bahawa pengangkatan khalifah Abu Bakar, Umar dan Usman adalah sah, dan Nabi Muhammad tidak berwasiat tentang siapa yang akan mengganti beliau. 

.

Mereka juga berpendapat bahawa pengangkatan cara mesyuarat pada pertemuan Saqifah bani Sa`idah adalah sesuai dengan tuntunan Islam. Ketika Umar digantikan oleh Usman, (25-35 H), Usman tidak hanya sibuk mengatur pentadbiran negara dan kerajaan, tapi beliau sibuk mengumpulkan ayat-ayat suci, sampai berhasil menjadikan Al Quran dalam satu mushaf yang sampai sekarang dinamakan dengan mushaf Usmani. 

.

Kemudian pada lima tahun menjelang akhir pemerintahan Usman, fahaman Syi’ah mulai muncul dan mendapat perhatian. Maka berkobar-kobarlah fahaman anti Usman dan anti khalifah-khalifah yang dulu. 

.

Mereka mengatakan bahawa yang berhak menjadi khalifah sepanjang zaman setelah wafatnya Rasulullah adalah Ali saja. Adapun Abu Bakar, Umar dan Usman mereka ini adalah para perampas kekhalifahan dan tidak sah.

.

Oleh kerana itu dalam menelusuri kemunculan pengikut imam Ali yang dikenal dengan penamaan sebagai kaum Syi’ah, perlu dilihat dari DUA hal, yaitu aspek politik dan aspek aqidah.

.


Pertama: Politik

.

Kemunculan Syi’ah dari segi politik bermula selepas wafatnya nabi Muhammad saw, dan puncaknya adalah setelah pembunuhan Utsman bin ‘Affan. 

.

Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Usman iaitu pada masa tahun-tahun awal jabatannya, Umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan yang tajam. Kemudian pada akhir kekhalifahan Usman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan, muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezhaliman, mereka membunuh Usman, sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah-belah.

.

Peristiwa pembunuhan Usman menimbulkan munculnya perseteruan di antara Mua’wiyah dan Ali, di mana pihak Mu’awiyah menuduh pihak Ali sebagai otak pembunuhan Usman. Ali diangkat menjadi khalifah keempat oleh masyarakat Islam di Madinah. 

.

Pertikaian keduanya juga berlanjut dalam memperebutkan posisi kepemimpinan umat Islam setelah Mu’awiyah menolak diturunkan dari jabatannya sebagai Gabenor Syria. 

Konflik Ali-Muawiyah adalah “starting point” dari konflik politik besar yang membahagi-bahagi umat ke dalam kelompok-kelompok aliran pemikiran.

.

Krisis politik sejak pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan disusul kemudian dengan penolakan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap kewujudan kekhalifahan imam Ali, dengan sendirinya telah membangkitkan ketegangan politik dari kedua belah pihak yang bertikai sehingga berhujung terjadinya perang Siffin. 

.

.

Perang Siffin inilah merupakan puncak krisis politik umat Islam. Dalam sejarah dikatakan sebagai fitnah besar “Al-Fitnah al-Kubra”. Dari fitnah ini juga di kemudian hari terus menerus berkembang dan membesar dalam melukiskan proses dan perjalanan panjang sejarah politik umat Islam dari generasi ke generasi di antara Sunni dan Syiah.

.

Dalam sejarah, sikap baik oleh Ali yang menerima tawaran arbitrase (perundingan) dari Mu’awiyah dalam perang Siffin tidak dipersetujui oleh sebahagian pengikutnya yang pada akhirnya menarik dukungannya dan berbalik memusuhi Ali. Di sinilah pula wujud kelompok penentang Ali yang baru.

.

Kelompok ini kemudian disebut dengan Khawarij (orang-orang yang keluar). Dengan semboyan La Hukma Illa lillah (tidak ada hukum selain hukum Allah) mereka menganggap keputusan tidak boleh diperolehi melalui arbitrase melainkan dari Allah. Mereka melabelkan orang-orang yang terlibat arbitrase sebagai kafir karena telah melakukan “dosa besar” sehingga layak dibunuh([3]) .

.

Doktrin imamah ini dalam perkembangannya dijadikan oleh Syi’ah sebagai keyakinan atau kepercayaan yang agung, sehingga dapat memberi kesan dan pengaruh besar dalam sistem pemerintahan dan kepimpinan, dan kajian-kajian aqidah dan teologi Islam, fiqh dan ushul fiqh, mu’amalah, tafsir dan hadis. 

Sehingga hampir semua ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan kepimpinan, perwalian, penghakiman dan sebagainya, mereka masukkan nilai-nilai imamah ke dalamnya dan ditafsirkan sebagai konsep Imamah.

.

Hal ini menandakan bahawa persoalan teologis dalam Islam berawal dari masalah politik, sehingga memberikan pengaruh dan kesan besar terhadap perpecahan umat Islam, bahkan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dan terkadang masyarakat itu sendiri ikut langsung terlibat di dalam politik, sehingga berbagai kalangan dan tingkatan sosial di masyarakat bersaing untuk menjadikan pilihan politiknya berkuasa. 

Dengan demikian, permasalahan awal antara Sunni dan Syi’ah sebenarnya bersumber pada sejarah masa lalu yang sangat bersifat politik, bukan dari segi teologi Islam.

.

Saat ini kelanjutan dari konsep imamah dikenal dengan “Wilayah al-Faqih” adalah konsep terbaru dari golongan Syiah Imamiyah di Iran, sebagai al­ternatif dari Imam al-Gha’ibah, akibat se­rangan-serangan yang dilancarkan kepada mereka. Sebab salah satu ajaran asas dalam Syi’ah adalah meng­akui adanya Imam pada setiap masa, yang tugasnya memecahkan segala persoalan umat. Namun karena imam tersebut tidak muncul juga, maka dimunculkanlah sistem “Wilayah al-Faqih”.


Berkaitan dengan teori Wilayah al-Faqih ini, sebenarnya syiah Imamiyah sendiri berbeza pendapat tentang kewujudannya. 

Dalam ertian sebagian ulama Syi’ah tidak mengakui kesahihan teori tersebut, seperti shekh Murtaza al-Ansori dan syekh al-Sayyid al-Khuu’i, kedua ulama Syi’ah ini terkenal menantang dan mengingkari Wilayah al-Faqih, justeru mereka sangat taat menunggu kehadiran imam ghaib. 

.

Oleh kerana itu ada hal yang menarik diperhalusi bahawa sebenarnya penubuhan konsep tersebut secara tidak langsung merupakan bentuk kritikan terhadap konsep Imam al-Mahdi al-Muntazar yang tak muncul-muncul sampai saat ini. 

.

Sebab peranan Imam Ma’sum yang ghaib ini tidaklah mudah iaitu: menegakkan hudud dan memungut zakat. Bahkan yang sangat bermasalah lagi kalau sebahagian penganut fahaman syiah Imamiyah merasa tidak wajib melaksanakan shalat Jumat karena ketidakhadiran imam al-Ghaib al-Muntazar. Jadi hal inilah yang dikhuatiri oleh Imam Khumaini sehingga membela mati-matian konsep “Wilayah al-Faqih” dalam berbagai buku karyanya, dan khususnya “al-Hukumah al-Islamiyah”.

.

Kedua: Aqidah


Adapun kemunculan Syi’ah secara aqidah yang di kemudian hari dalam perkembangannya yang ekstrim dan sesat, ditandai dengan penglibatan seseorang yang bernama Abdullah bin Saba’. 

Ia adalah seorang Yahudi berasal dari San’a Yaman yang datang ke Madinah kemudian berpura-pura setia kepada Islam pada masa akhir khilafah Usman bin Affan. 

.

Padahal dialah yang sesungguhnya mempelopori peristiwa berdarah dan melakukan pembunuhan kepada khalifah Usman bin Affan. Dialah juga pencetus aliran aqidah Syi’ah yang kemudian berlebihan dalam mengkultuskan (memuliakan) Ali bin Abi Thalib.

.

Abdullah bin Saba’ mengenalkan ajarannya dari secara sembunyi hingga terang-terangan. Ia kemudian mengumpulkan orang ramai, mengumumkan bahawa kepemimpinan (imamah) sesudah Nabi Muhammad seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib kerana petunjuk Nabi saw.

.

Di antara isu-isu sesat dan menyesatkan yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba’ untuk memecah belah Umat Islam pada saat itu antara lain:

.

  1. 1. Bahwa Ali telah menerima wasiat sebagai pengganti Rasulullah saw.
  2. 2. Imam harus dipangku oleh orang yang paling baik (Best of Man).
  3. 3. Bahawa Abu Bakar, Umar dan Usman. adalah orang-orang zalim, kerana telah merampas hak khilafah Ali setelah wafatnya Rasulullah saw. Umat Islam saat itu yang membai’at ketiga-tiga khilafah tersebut dinyatakan kafir.
  4. 4. Bahawa Rasulullah saw akan kembali lagi ke dunia sebelum hari kiamat, sebagaimana kepercayaan akan kembalinya Nabi Isa as.
  5. 5. Bahawa Ali adalah pencipta semua mahluk dan pemberi rezeki.
  6. 6. Bahawa Ali tidak mati, melainkan tetap hidup di langit. Petir adalah suaranya ketika marah dan kilat adalah cemetinya. Bahwa ruh Al-Quds boleh reinkarnasi ke dalam diri para Imam Syiah .
  7. 7. Dan lain-lain([4]) .
  8. .

Dari sejumlah kesesatan ini, imam al Naubakhti, seorang ulama Syi’ah yang terkemuka di dalam bukunya  “Firaq Al Syi’ah” mengatakan bahawa imam Ali pernah hendak membunuh Abdullah bin Saba’ kerana fitnah dan kebohongan yang disebarkannya. Yakni menganggap Ali sebagai tuhan dan mengaku dirinya sebagai nabi. Akan tetapi rencana ini tidak menjadi kerana tidak ada yang setuju dengan tindakan ini. Lalu sebagai gantinya Abdullah bin Saba’ dibuang ke Mada’in, ibu kota Iran pada masa itu([5]) .

.

Dalam masa ini banyak pengikut Syi’ah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui kemunculan sekte ini Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. 

.

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab shahihnya, dari Ibnu Abbas ia mengatakan, “Suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindiq (Syi’ah yang menuhankan Ali). Andaikan aku yang melakukannya aku tidak akan membakar mereka karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah (dibakar), akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, kerana Nabi bersabda:

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia“. (HR Bukhari, no: 2794)

.

Sekian. Semoga bermanfaat diketahui.

Allahu’alam…

.


RUJUKAN:

[1] Al-Zabidi, Taajul ‘Arus, 5/405. Al-Shekh al-Mufid, Awaail al-Maqaalat, 33. Al-Shahrastani, al-Milal wa al-Nihal, 166.

[2] Al-Majlisi, Biharul Anwar, 85/240.

[3] Lihat buku penulis, Nash’at al-Firaq wa Tafarruquha, 121, Lebanon-Beirut, Darul Kutub Ilmiah, 2011.

[4] Lihat rujukan berikut: Al- Naubakhti , Firaq Al Syiah, 44. Al Baghdadi, Al Farq Baina Al Firaq, 234. Marjuni, Kamal al-Din, al Fira al-Syi’iyyah wa Ushuluha al Siyaasiyyah. 7-9.

[5] Al- Naubakhti , Firaq Al Syiah, 41-42.Advertisements

One thought on “SYI’AH: BAGAIMANA IANYA BERMULA

  1. Kita tahu kebenaran yang sebenar antara Shia dan Suni terletak jauh diantara dua masahab ini.Pada hakikatnya hanya Allah sahaja yang tahu, siapa yang benar dan siapa yang bersalah dan besar kemungkinan kedua dua masahab ini tidak benar kerana allah tidak membenarkan umatnya berpuak. Kalau kita kaji keadaan semasa, pihak Suni Saudi lebih berkecengderongan pada Yahudi dan Shia Iran pernentangnya sepanjang sejarah.Dimanakah letak kebenaran yang sebenarnya?. Dimanakan keturunan Nabi Mohamad kini berada yang mungkin mempunyai cerita dan sejarah yang tersendiri?. DiIran atau Saudi?. Sila memberi keterangan jika ada pada mereka yang mengetahui. Salam.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s